Advokatfirmaet Økland har på vegne av NorDan vunnet en prinsippsak i Eidsivating lagmannsrett om eiendomsskatt på maskiner og utstyr

Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august 2017 en prinsipiell dom om eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte «verk og bruk», det vil si i produksjonsbedrifter. Svært mange kommuner har praktisert å ta slikt med i skattegrunnlaget. Lagmannsretten uttaler klart at dette er i strid med loven der virksomheten drives i vanlige fabrikkbygninger. Advokatfirmaet Økland & Co v/advokat Gjermund Pekeberg representerte Johs Rasmussen AS (NorDan), som er Norges største produsent av vinduer og dører. Motpart var Sel kommune i Gudbrandsdalen. Johs Rasmussen AS fikk fullt medhold i saken, som vil få stor prinsipiell betydning dersom den blir stående. Ankefristen er 21. september.

Les hele avgjørelsen her: LE-2016-176075

Portrett av Gjermund Pekeberg

Gjermund Pekeberg