Covid-19-forskriften og utreise til landskamper i utlandet

Konklusjon

Tiltak myndighetene iverksetter for å begrense handlefriheten til private borgere, herunder NFF, må ha grunnlag i lov. Dette grunnleggende legalitetsprinsippet er nedfelt i Grunnloven § 113. Bestemmelsen lyder:

«Myndighetenes inngrep ovenfor den enkelte må ha grunnlag i lov.»

Et så inngripende tiltak som herrelandslaget i fotball nå har vært utsatt for bør ha klar hjemmel i lov.

Vår vurdering er at NFFs protokoll for reisen til Romania ligger innenfor reglene i covid-19-forskriften. Landslagstroppen kunne følgelig reist til Romania uten å bryte lovverket. Helsedepartementet og helseminister Bent Høie mangler følgelig grunnlag i lov og forskrift for å nekte herrelandslaget å reise ut av Norge for å spille landskamper i Romania og Østerrike. Til tross for den manglende lovhjemmel har statsråden 14. november 2020 gått ut og frarådet herrelandslagets reise til Romania.

Les saken: https://www.dagbladet.no/sport/beskyldes-for-maktmisbruk/73069978

 

Bakgrunn

En spiller på herrelandslaget i fotball har under landslagets samling testet positivt for covid-19. Den positive testen medfører at de som har vært i nærkontakt med spilleren må i smittekarantene, jf. Covid-19-forskriften § 3.

Norges Fotballforbund («NFF») har i brev av 14. november 2020 til Helse- og omsorgsdepartementet redegjort for sin vurdering av reglene. Konklusjonene til NFF er at utreise fra Norge kan skje i tråd med Covid-19-forskriften og dens karantenebestemmelser.

Helseminister Bent Høie har på TV2 Nyhetene lørdag kveld 14. november 2020 gått ut og sterkt anmodet herrelandslaget om å avlyse reisen. Dette fordi han mener en reise med landslaget ut av Norge vil være i en juridisk gråsone.

Notatets formål er å belyse hvilke regler som gjelder utreise og om det foreligger en juridisk gråsone, slik statsråden synes å mene.

 

Virkeområde for covid-19-forskriften

Covid-19-forskriften gjelder personer som oppholder seg i Norge. Dette følger direkte av ordlyden i forskriftens § 2 og alminnelige regler om staters jurisdiksjon. Konsekvensen er følgelig at herrelandslaget i fotball ikke kan bryte forskriften i utlandet, kun i Norge.

Utenfor Norges grenser vil det være reglene i den aktuelle stat som regulerer smittevernet, ikke den norske Covid-19-forskriften.

For herrelandslaget blir spørsmålet etter dette om det er mulig å reise ut av Norge uten å bryte forskriften. Straks landslaget er utenfor Norge vil de måtte forholde seg til reglene i det landet hvor de oppholder seg.

 

Nærkontakt og smittekarantene

Etter Covid-19-forskriften § 4 (b) skal personer som har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet person mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene i smittekarantene.

Nærkontakt er definert i forskriftens § 3. Det angis her følgende tre kriterier:

  1. Person som har vært mindre enn to meter fra den smittede i mer enn 15 minutter
  2. Person som har hatt direkte kontakt med den smittede
  3. Person som har direkte kontakt med sekreter fra den smittede

NFF har ikke foretatt noen nærmere undersøkelser av hvilke spillere og ledere som oppfyller ett av de tre kriteriene. I forbundets brev av 14. november 2020 er det av forsiktighetshensyn lagt til grunn at alle i landslagstroppen skal anses for å ha hatt nærkontakt med den smittede.

Det er klart at NFF kunne foretatt en nærmere vurdering av hver enkelt deltager i den norske troppen. I tråd med NFFs forutsetning legges det imidlertid også her til grunn at alle i troppen har hatt nærkontakt med den smittede.

På denne bakgrunn er det klart at alle i landslagstroppen må i smittekarantene, jf. Covid-19-forskriften § 5. Spørsmålet blir om, og i tilfelle hvordan, en slik karantene kan kombineres med reise ut av Norge.

 

Krav til de som skal være i smittekarantene

Oppholdssted, arbeidstid og arbeidssted

Covid-19-forskriften § 5a angir de krav som stilles til en person som er i smittekarantene. Det grunnleggende kravet er at vedkommende «skal oppholde seg i sitt eget hjem eller på annet egnet oppholdssted».

Det er klart at ingen i den norske troppen nå oppholder seg i sitt eget hjem. Dette idet troppen er samlet i forbindelse med de tre planlagte landskampene. Legger man til grunn at det hotell hvor landslagstroppen nå bor er et «annet egnet oppholdssted» vil kravene som utgangspunkt være oppfylt. Men, faktum er at hele troppen etter forskriftens ordlyd nå skal anses for å være i arbeid, dvs. på arbeidsstedet. Dette følger av definisjonene i forskriften § 3 andre ledd som lyder:

«Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid eller på reise mellom arbeids- eller oppdragsstedet og bostedet eller annet fast oppholdssted.»

Det faktum at landslagstroppen er i arbeid har betydning for hvor de kan oppholde seg. Årsaken til dette er § 5 første ledd andre setning. Bestemmelsen lyder:

«De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, …»

Lest etter sin ordlyd medfører bestemmelsen at herrelandslaget for å unngå å bryte reglen om smittekarantene må avbryte oppholdet eller reise ut av Norge, dvs. det område der forskriften gjelder. Videre samling, dvs. arbeid i Norge, synes uforenlig med forskriften.

 

Reisemåte

Er man i smittekarantene er hovedregelen et forbud mot å bruke offentlig kommunikasjon. Dette følger av § 5 første ledd siste setning i Covid-19-forskriften. Det er imidlertid intet forbud mot å forflytte seg i privat transportmiddel.

Offentlig transport er transport som er tilgjengelig for alle. Motstykket til offentlig transport er transport i privat regi.

Av NFFs brev av 14. november 2020 fremgår det at forbundet hadde leid inn et privat fly til transport ut av Norge. Et privat fly er et transportmiddel som på ingen måte er tilgjengelig for alle. Transporten NFF hadde lagt opp til er derved å anse som privat.

På denne bakgrunn er det klart at den transport NFF hadde lagt opp til med herrelandslaget var i tråd med Covid-19-forskriften. Sagt med andre ord er det intet ved transportmiddelet i seg selv som hindret landslagstroppen fra å reise ut av Norge med det chartrede flyet.

Spørsmålet blir etter dette om flyreisen kunne vært utført, uten å bryte med andre regler i forskriften.

 

Muligheten til å bevege seg under en smittekarantene

Selv om man sitter i smittekarantene, er det lov å oppholde seg utenfor hjemmet/oppholdsstedet. Kravet til slikt opphold er at man unngår nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med, jf. forskriftens § 5 første ledd.

Hva som legges i begrepet «nærkontakt» fremgår som nevnt ovenfor av § 3 i forskriften. Dette da det her er gitt en definisjon på hva som i denne sammenheng skal anses som en «nærkontakt».

I NFFS brev av 14. november 2020 er det gitt en detaljert redegjørelse for hvordan den aktuelle reise var tenkt gjennomført, uten at noen av troppens medlemmer ville komme i nærkontakt. En lege med særlig ansvar for smittevern ville sikre at protokollen for reisen ble fulgt.

Det kan på denne bakgrunn konstateres at den planlagte transporten fra Norge til Romania var i henhold til Covid-19-forskriften.