Endringer i reglene om innleie

I september 2021 omtalte vi i et nyhetsbrev hvilke endringer man kunne forvente på arbeidsrettens område med et nytt, rød-grønt flertall. Regjeringens viser nå at de følger opp de forventinger som ble skapt.

Den 19. januar sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut et høringsforslag knyttet til endringer i regelverket for innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak. Forslaget er et ledd i regjeringens mål om å styrke arbeidstakernes rettigheter. Høringsfristen er 19. april, og høringsforslaget kan leses her.

Departementet har foreslått følgende endringer:

  • Forbud mot innleie av arbeidstakere til byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
  • Oppheve adgang til innleie ved arbeid av midlertidig karakter
  • Gi innleide flere rettigheter, for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid
  • Innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetak
  • Styrke Arbeidstilsynet rolle og gi strengere reaksjoner ved brudd på reglene
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise (oppdragstakerforhold).

I dette nyhetsbrevet vil vi konsentrere oss om første og andre strekpunkt.

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at arbeidstakere skal ansettes fast. Fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset. Loven åpner imidlertid for at arbeidstakere kan ansettes midlertidig eller leies inn fra bemanningsforetak i en kortere eller lengre periode. Regjeringen har foreslått å forby virksomheter i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, slik som Manpower og Adecco.

Forslaget til forbud rammer arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, herunder arbeid med nybygg og arbeid på eksisterende bygg. Forbudet er ikke foreslått å omfatte andre arbeidstakergrupper til annet arbeid, for eksempel ingeniører, administrativt personale etc.

NHO har reagert på de foreslåtte endringene, og har uttalt at de mener regjeringen her går altfor langt. NHO har anslått at prosentandelen innleide i Oslo var omtrent dobbelt så høy som landsgjennomsnittet i byggenæringen i 2017, og fagforeninger har anslått at innleieandelen på byggeplasser i Oslo og omegn er på 35 prosent. Et forbud vil dermed kunne få store konsekvenser for mange virksomheter.

Forslaget fra regjeringen omfatter kun innleie fra bemanningsbyråer. Departementet har ikke foreslått endringer i reglene om innleie av arbeidstakere fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, f.eks. ordinære virksomheter eller produksjonsbedrifter.

Virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven, kan i dag inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie, jf. aml. § 14-12 (2). Departementet har ikke foreslått å oppheve eller innskrenke denne adgangen. Men forslaget om forbud vil etter NHOs oppfatning kunne ramme små og mellomstore bedrifter i distriktene som ikke har tariffavtale, og gi konkurransefordeler til større bedrifter.

Departementet har også foreslått endringer i innleiereglene som vil gjelde for alle virksomheter. Virksomheter kan i dag leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak blant annet når arbeidet er av midlertidig karakter. Departementet foreslår å oppheve denne adgangen. I så fall vil innleie fra bemanningsforetak i praksis kun være aktuelt ved vikariater og ved avtale med de tillitsvalgte. Det er i dag mange virksomheter som baserer deler av bemanningen på innleie ved midlertidig behov. Innstrammingen vil innebære at virksomhetene må finne andre måter å løse bemanningsbehovet på, fortrinnsvis ved faste ansettelser.

Regjeringen viser gjennom sine høringsforslag at de akter å gjennomføre mange av de endringene som ble varslet i valgkampen før stortingsvalget i 2021. De foreslåtte begrensningene i innleiereglene kommer i tillegg til de allerede foreslåtte endringene i reglene om midlertidig ansettelse. I Prop. 35 L (2021-2022), som ble sendt på høring før jul, er det foreslått å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i aml. § 14-9 andre ledd bokstav f.

En vedtakelse og iverksetting av de foreslåtte endringene vil etter all sannsynlighet få store konsekvenser for enkelte virksomheter. Advokatfirmaet Økland anbefaler alle virksomheter som antar at de blir berørt av de foreslåtte regelendringene å iverksette tiltak for best mulig å kunne innrette sin virksomhet etter de nye lovreglene.

Ragnhild Martinsen