Anskaffelser

Er du leverandør til offentlig sektor, eller en offentlig aktør som skal kjøpe inn varer eller tjenester?

Anskaffelsesregelverket griper inn i nær sagt alle anskaffelser det offentlige gjør. Regelverket er komplekst, og det er lett å trå feil, både for oppdragsgiver og de som leverer varer og tjenester til offentlig sektor.

Når konsekvensene av selv små feil kan bli svært omfattende, er det viktig å ha kontroll på alle sider av anskaffelsesprosessen, enten du er leverandør eller innkjøper. Det er vår erfaring av det kan være nyttig å involvere advokaten tidlig i innkjøpsfasen og ikke vente til tvister har oppstått. Dette kan redusere behovet for omfattende klageprosesser og, i ytterste konsekvens, rettslige prosesser. Våre advokater bistår derfor på alle trinn i prosessen:

  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (oppdragsgiversiden)
  • Avklaring av uklarheter i konkurransegrunnlag før tilbudsfrist, «Spørsmål og svar»-prosesser hos oppdragsgiver
  • Utarbeidelse og inngivelse av tilbud
  • Forhandlinger
  • Klageprosesser (både til oppdragsgiver selv og til KOFA, Klagenemnda for offentlige anskaffelser)
  • Midlertidige forføyninger, erstatningssøksmål mv. for domstolene
  • Gjennomgang av interne rutiner, bedriftsinterne kurs etc.

Vi bistår innenfor alle næringer, både de som omfattes av det generelle anskaffelsesregelverket og av de mer spesielle reglene for forsyningssektoren og for tjenestekonsesjonskontrakter.