Midlertidige forføyninger

Noen ganger lar ikke saker seg løse gjennom dialog, og det kan bli behov for domstolenes hjelp.

Kontaktpersoner

Konkurranserettssaker er ofte komplekse og kan ta lang tid å få avgjort i domstolene. En midlertidig forføyning er, som navnet indikerer, en midlertidig rettsavgjørelse i påvente av en endelig dom.

Hvilke vilkår gjelder for å få en midlertidig forføyning?

For å få en midlertidig forføyning må saksøkeren for det første sannsynliggjøre et «hovedkrav», dvs. sannsynliggjøre at det foreligger brudd på konkurranseloven. 

I tillegg må leverandøren sannsynliggjøre at det foreligger «sikringsgrunn», dvs. at forføyningen er nødvendig for at leverandøren ikke skal lide tap. Dette kan for eksempel være dersom leverandøren ikke får kjøpt de varene han trenger i virksomheten. 

Hva koster en midlertidig forføyning? 

Som for alle rettsprosesser innebærer en forføyningssak såkalt «prosessrisiko», dvs. risikoen for å tape og dermed måtte dekke både egne og motpartens sakskostnader. Det bør derfor gjøres en grundig vurdering av sannsynligheten for å nå frem før en går til domstolen for å stanse kontraktssignering.

Har du behov for juridisk bistand?

Advokatfirmaet Økland har betydelig kompetanse innenfor konkurranserett, bl.a. gjennom flere års erfaring fra Konkurransetilsynet. Vi har også omfattende erfaring med alle typer saker for domstolene. Ønsker du en vurdering av muligheten til å ta en sak inn for domstolene, eller har du blitt saksøkt? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema