Tvisteløsning i entreprisebransjen

Entreprisebransjen står ofte overfor utfordringer knyttet til komplekse kontrakter, med mange tillegg og endringer. Disse forholdene kan ofte føre til tvister, spesielt når det er uenighet om kontraktens omfang mellom byggherre og entreprenør. For eksempel kan en byggherre anse visse arbeider som inkludert i kontrakten uten å utstede en endringsordre, mens entreprenøren mener dette krever tilleggsvederlag og fristforlengelse. Når parter ikke når en minnelig løsning, må tvisten løses gjennom oppmann, domstolene, eller voldgiftsretten.

Kontaktpersoner

Portrett Lars Henrik

Lars-Henrik Windhaug

Partner

Mer informasjon

NS-kontraktenes tidsfrister for oppmannsavgjørelse, søksmål og voldgift

NS-kontraktene oppstiller klare frister for hva entreprenøren eller underentreprenøren må foreta seg for å opprettholde kravene sine. Kontraktene skiller mellom beslutninger som tas før og etter overtakelse av kontraktsarbeidene. 

Omtvistet endringsarbeid, herunder krav på vederlagsjustering og fristforlengelse, kan kreves avgjort av oppmann før overtakelse

Alternativet til oppmannsavgjørelse er at entreprenøren bringer kravet inn for domstolene eller voldgiftsretten senest 8 måneder etter overtakelse. Dersom saken har vært innom forliksrådet og innstilt saken, må saken bringes inn for domstolene innen ett år for å opprettholde kravet. Fristen løper fra innstilling, og ikke fra forkynnelse.

Dersom saken har vært innom en oppmann, løper det en frist på seks måneder etter datoen fro oppmannsavgjørelsen for å bringe tvisten inn for domstolene eller voldgift. Oversittes denne fristen blir oppmannsavgjørelsen bindende. Det er viktig å være obs på at det i enkelte NS-kontrakter avtales det at oppmannsordningen ikke skal gjelde. 

Oppmannsordningen kan løse tvister underveis i byggeprosjektet

Fordelene med oppmannsordningen er at det er en rask og rimelig prosess. Avgjørelsen tas normalt av en person med betydelig kompetanse innen entrepriserett, og man kan unngå av tvisten eskalerer. Ulempen er at oppmannsordningen kan være meget ressurskrevende for partene midt i byggeprosjektet, og i store prosjekter kan det ofte være svært mange omtvistede endringsordre.

Domstolsbehandling av omtvistede endringer og sluttoppgjør

Dersom partene ikke blir enige om sluttoppgjøret følger det av NS-standarden at søksmål må anlegges innen 8 uker etter overtakelsen. Det er ikke uvanlig at rettssaker i bygg- og anleggsbransjen varer i flere uker, og slike saker krever derfor advokater med spesialkompetanse på entrepriserett og sluttoppgjør. 

Voldgift

Voldgift innebærer at partene selv velger dommere som de mener har den faglige kompetansen som tvister krever. Etter NS 8405 og 8415 pkt. 43.4 er hovedregelen at store tvister (tvister over 100 G) skal løses ved voldgift ved mindre partene blir enige om noe annet. På store prosjekter hvor staten er byggherre velges dette ofte bort. 

Foreldelse

Foreldelse inntrer første gang kravshaver kunne kreve betaling. I lange entreprise-prosjekter kan dette medføre at krav risikerer å foreldes før prosjektet er fullført. For å forhindre at kravet går tapt må det anlegges rettslige skritt, men det vil være forstyrrende for partene å tviste om endringer parallelt i byggeprosjektet. I langvarige entrepriseprosjekter er det ikke uvanlig at man avtaler at foreldelsesfristen først begynner å løpe fra overtakelsen. 

Spørsmål om tvisteløsning?

Advokatfirmaet Økland har betydelig kompetanse på entrepriserett. Kontakt oss om du har behov for bistand til omtvistede endringer, oppmannsordningen eller sluttoppgjørstvister. Vi bistår både offentlige og private byggherrer på alle trinn av byggeprosjektet.

Kontaktskjema