Veiledning til dominerende foretak mht grensene for deres markedsatferd

Bedrifter med en dominerende markedsposisjon anses å kunne opptre til dels uavhengig av sine konkurrenter, f.eks. i fastsettelsen av priser og vilkår.

Kontaktpersoner

Som en tommelfingerregel vil en bedrift med 40 % markedsandel i sitt marked normalt anses å ha en dominerende stilling. Det finnes imidlertid unntak, i begge retninger, f.eks. avhengig av hvor mange andre konkurrenter som finnes, om markedet er i utvikling eller stagnasjon etc. 

Hvilke regler oppstiller konkurranseloven for bedrifter med dominerende stilling?

I tillegg til forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid som gjelder alle bedrifter, oppstiller konkurranseloven også et forbud mot misbruk av dominerende stilling. Mens samarbeidsbestemmelsen forutsetter samordning mellom to eller flere bedrifter, rammer misbruksbestemmelsen også ensidig atferd. Bedrifter med en sterk markedsposisjon er derfor underlagt noen flere begrensninger i sin markedsatferd.

Eksempler på misbruk av dominerende stilling

Konkurranseloven inneholder selv noen eksempler på hva slags atferd som kan utgjøre misbruk. Eksemplene er ikke uttømmende, dvs. også andre handlinger, kontraktsvilkår etc. vil kunne være forbudt. Kjernen i forbudsbestemmelsen er:

  • Urimelige innkjøps- eller utsalgspriser eller andre urimelige forretningsvilkår
  • Begrensning av produksjon til skade for forbrukerne
  • Diskriminering uten objektivt grunnlag 
  • Koblingshandel
  • Eksklusivitetsbestemmelser
  • Lojalitetsrabatter

Bedriften bør ha rutiner og retningslinjer for å overholde konkurranseloven § 11 

Dersom bedriften har en sterk markedsposisjon (markedsandel på ca. 40 % eller høyere), bør bedriftens avtaler med leverandører, kunder og forhandlere gjennomgås. Videre bør bedriften ha klare retningslinjer for hva slags atferd som ikke aksepteres, samt rutiner for å unngå å trå feil.

Ønsker du juridisk bistand? 

Advokatfirmaet Økland har betydelig kompetanse innenfor konkurranserett, bl.a. gjennom flere års erfaring fra Konkurransetilsynet. Ønsker du en gjennomgang av bedriftens kontrakter og rutiner? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema