Vurdering av avtaler med leverandører, forhandlere, kunder etc.

Konkurranselovens formål er å legge til rette for og fremme konkurranse.

Kontaktpersoner

Tanken er at konkurransen bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser og ta hensyn til forbrukernes interesser. 

Konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid 

Konkurranseloven § 10 inneholder et forbud mot konkurransebegrensende samarbeid, dvs. samarbeid mellom to eller flere foretak som kan være egnet eller ha til virkning å begrense konkurransen. 

Forbudet rammer både horisontalt (samarbeid mellom bedrifter på samme nivå i verdikjeden, for eksempel salg av byggevarer fra Maxbo eller Montér) og vertikalt (mellom bedrifter på ulike ledd i verdikjeden, f.eks. produsent – forhandler). Vurderingstemaene vil likevel være noe forskjellig i disse to typetilfellene. 

Eksempler på forbudt samarbeid

Konkurranseloven inneholder selv noen eksempler på hva slags samarbeid som normalt vil anses å ha konkurransebegrensende effekt. Eksemplene er ikke uttømmende, dvs. også andre former for samarbeid vil kunne være forbudt. Kjernen i forbudsbestemmelsen (de såkalte «hard core»-tilfellene) vil være:

  • Prissamarbeid 
  • Anbudssamarbeid
  • Markedsdeling 
  • Diskriminering uten objektivt grunnlag 
  • Koblingshandel 

Et annet eksempel på samarbeid som kan være forbudt etter konkurranseloven, er informasjonsutveksling mellom konkurrenter. Dersom konkurrenter utveksler informasjon om strategisk markedsatferd, f.eks. fremtidige priser, vil dette også kunne være forbudt. 

Bedriften bør ha rutiner og retningslinjer for å overholde konkurranselovens krav 

For å sørge for at bedriften overholder forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, bør bedriftens avtaler med leverandører, kunder og forhandlere gjennomgås. Videre bør bedriften ha klare retningslinjer for hva slags atferd som ikke aksepteres, samt rutiner for å unngå å trå feil. 

Ønsker du juridisk bistand? 

Advokatfirmaet Økland har betydelig kompetanse innenfor konkurranserett, bl.a. gjennom flere års erfaring fra Konkurransetilsynet. Ønsker du en gjennomgang av bedriftens kontrakter og rutiner? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema