Koronaviruset – Endringer i skatte- og avgiftssystemet

Regjeringen har innført en rekke tiltak for å hjelpe bedrifter i den pågående situasjonen. Her følger en gjennomgang av tiltak pr dags dato som gjelder skatt og avgift. Disse omfatter både reelle lettelser og utsatte frister. Vi følger situasjonen og vil oppdatere etter hvert.

Regjeringen har besluttet å foreslå følgende grep på skatteområdet:

  • Reversering av tidligere beskattet overskudd
  • Utsatt betaling av formuesskatt fra virksomheter
  • Utsatt forskuddsskatt til 1. mai 2020
  • Suspensjon av flypassasjeravgift

Her følger en oppsummering av de sentrale endringene for deg og din bedrift. Merk at forslagene ennå ikke er vedtatt av Stortinget og at det derfor kan komme endringer.

Proposisjonen er vedlagt her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/0f3f8e1d3d1c4d93838f8494fe834dc3/no/pdfs/prp201920200053000dddpdfs.pdf

 

Tilbakeføring av beskattet overskudd

Regjeringen har foreslått en midlertidig ordning som gir aksjeselskaper adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskuddet i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene, altså for 2018 og 2019.

I dag må som kjent slike underskudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil først bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Underskudd i 2020 kan fremføres etter ordinære regler. Per i dag er det lag topp til at ordningen bare skal gjelde for aksjeselskaper, ikke for personlige næringsdrivende. Tilbakeføringen vil skje automatisk og virksomheter som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må derfor kreve dette særskilt.

Det er foreslått at det foretas særlige kontrolltiltak dersom det er gjennomført virksomhetsoverdragelser i året hvor underskuddet oppsto. Virksomheter som har foretatt fusjoner/fisjoner i 2018 – 2019 bør derfor være oppmerksomme på hvordan underskuddet tilbakeføres og eventuelt rådføre seg med advokat eller regnskapsfører.

 

Utsatt betaling av formuesskatt

Videre er det foreslått en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattepliktige som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

 

Utsatt betaling av forskuddsskatt

For selvstendig næringsdrivende forfaller forskuddsskatten fire ganger i året, og første termin forfaller 16. mars. Det legges nå opp til at første termin av forskuddsskatten får utsatt betalingsfrist til 1. mai 2020. Endringen er allerede lagt til grunn av skatteetaten.

 

Flypassasjeravgift

Regjeringen har også foreslått å oppheve flypassasjeravgiften for flyginger i perioden januar til og med oktober 2020. I henhold til forslaget vil avgiftsplikten gjeninnføres fra 1. november 2020. Lufthavnavgiftene vil også midlertidig oppheves.

 

Andre endringer

Det er foreslått å øke støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Fylkeskommunene vil derfor få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Samtidig er det foreslått økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Det er varslet at det vil komme flere endringer på skatte- og avgiftsområdet. Antakelig vil det komme tiltak som kan gi en mer umiddelbar effekt for virksomheter som er sterkt rammet av den pågående situasjonen. Dette vil spesielt gjelde de bransjene som er hardest rammet av reiserestriksjoner, stenging mv.

For virksomheter er det enighet om utsatt frist for betaling av merverdiavgiften og forskuddsskatt.

Videre er lav merverdiavgiftssats redusert fra 12 til 8 prosent. Dette vil blant annet gjelde for persontransport og hotellovernattinger.

 

Endringer for private – ingen endringer så langt

 For privatpersoner som ikke er personlig næringsdrivende er det så langt ikke foreslått noen endringer hva gjelder skatteplikten eller når det gjelder satsene for skatteberegningen. Skattemeldingen kommer mellom 18. og 31. mars 2020.