Når kan du kreve trær på naboens eiendom fjernet?

Har du irritert deg over at naboens trær påvirker utsikten eller solforholdene på eiendommen din? Eller har naboen din fjernet trær på din eiendom uten tillatelse når du var på ferie? Rettspraksis viser at det kan bli en kostbar affære dersom du fjerner naboens trær uten samtykke. Det er også straffbart å ta seg til rette å felle trær på naboens grunn.  Det er derfor viktig å gå frem på riktig måte for å unngå store erstatningskrav fra eier av treet i etterkant.

Rettslig utgangspunkt

Utgangspunktet er at eieren av en eiendom råder fritt over sin eiendom. Grannelova har imidlertid regler som kan gi naboen krav på å få fjernet trær på naboeiendommen som er til sjenanse for naboen. Det er imidlertid viktig å huske på at det er eieren av treet som må bekoste og fjerne treet. Naboen kan derfor ikke ta seg inn på eiendommen uten samtykke fra eier av eiendommen.

Grannelova § 3

Av grannelova § 3 fremgår det at dersom det ikke er nevneverdig om å gjøre for eieren eller for naturmangfoldet på stedet, må eieren ikke ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden.

Treet må være til skade eller særlig ulempe for naboeiendommen. Det er ikke tilstrekkelig at treet medfører en ulempe, ulempen må være kvalifisert. Det at treet stenger for sol eller utsikt kan derfor være nok, men det skal nokså mye til.  Hvordan sol- og utsiktsforholdene ellers er på eiendommen, er et moment som vil kunne få betydning for vurderingen, jf. LB-2011-175583.

Forutsatt at ikke treet har nevneverdig betydning for eieren eller naturmangfoldet på stedet innebærer dette i utgangspunktet eksempelvis at et tre som er 15 meter høyt, ikke kan stå nærmere enn 5 meter fra hus, hage, tun eller dyrket jord.

Ved vurderingen av om treet har nevneverdige betydning for eieren må det foretas en objektiv vurdering. Momenter av betydning for vurderingen vil etter forarbeidene kunne være estetiske, ideelle og affeksjonsmessige interesser, så fremt de ansees relevante for folk flest. Etter rettspraksis skal det en del til for at treet ikke skal ha nevneverdig betydning for eieren. Eksempelvis det at treet er gammelt, flott å se på og gir eiendommen en identitet, vil kunne være forhold som gjør at treet har nevneverdig betydning, jf. LB-2007-142466. Har derimot ikke treet noen prydverdi og heller ingen positiv funksjon for eiendommen, vil treet lettere anses for å ikke ha nevneverdig betydning for eieren, jf. LA-2010-78725.

Ved vurderingen av om treet har nevneverdig betydning for naturmangfoldet på stedet vil derimot hvorvidt treet ivaretar natur- og dyreliv kunne være av betydning. I tillegg vil praktiske funksjoner som vannoppsuging, binding av støv og skjerming av varme kunne være av betydning, jf. LB-2021-61379.

Grannelova § 2

Etter grannelova § 2 (1) første punktum må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på granneeiendom. Hvorvidt treet er i strid med grannelova § 2 må vurderes konkret. Generelt skal det en del til for at tålegrensen er overskredet dersom ikke avstandskravet i § 3 er oppfylt.

Hva kan du foreta deg?

Selv om vilkårene i grannelova § 2 eller § 3 er oppfylt, går ikke rettigheten lenger enn at naboen kan kreve retting av forholdet, jf. granneloven § 10. Det er derfor eieren av eiendommen som må sørge for og bekoste fjerning av treet. Det er kun retting slik at treet ikke lenger er i strid med grannelova § 2 eller § 3 naboen har krav på. Dersom dette ivaretas ved beskjæring, kan ikke hele treet kreves fjernet.

Unntak gjelder for trær, greiner og røtter som stikker inn på naboeiendommen og som er betydelig til skade eller ulempe for naboen. I disse tilfellene vil naboen kunne kutte eller beskjære etter grenselinjen uten eierens samtykke. For trær og greiner gjelder imidlertid dette bare kun når varsel er gitt og forholdet ikke er utbedret innen rimelig tid, jf. grannelova § 12.

Hvordan bør du gå frem?

Vi anbefaler at du først tar kontakt med eier av treet og at dere prøver å komme til enighet.

Hvorvidt du som nabo har krav på å få fjernet treet, beror på en skjønnsmessig vurdering. Dersom det oppstår uenighet, kan det være fornuftig å ta kontakt med advokat for å få en juridisk vurdering og bistand med din sak.  Har du noen spørsmål knyttet til naboforhold, er det bare å ta kontakt med Advokatfirmaet Økland & Co DA for mer informasjon om hva vi kan bistå med.