NAV-skandalen kan gi deg krav på erstatning utover tilbakebetaling av uberettiget tilbakekrevet beløp

Av: Senioradvokat Bjørg S. Granerud og adv.flm. Haakon Toms

NAV har vurdert og praktisert regelverket om opphold i utlandet ved mottak av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger feil.  Om du er rammet kan du ha krav på erstatning. Erstatningen skal dekke det fulle økonomiske tapet du har lidt som følge av den urettmessige forfølgelsen. Vi mener derfor at du kan ha krav på erstatning utover tapt kontantytelse.

Advokatfirmaet Økland & Co har lang erfaring med velferds- og trygderett, og kan bistå om du tror dette gjelder deg.

I flere år har NAV lagt til grunn at et medlem av folketrygden må oppholde seg i landet for å beholde retten til utbetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. At et medlem må oppholde seg i landet for å få utbetalt kontantytelser fremkommer blant annet av folketrygdloven §§ 4-2, 8-9 og 11-3.

Men den 1. juni 2012, ble EØS-forordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 implementert i norsk rett. I forordningens artikkel 21 nr. 1 fremgår det at et medlem av folketrygden som oppholder seg i en annen EØS-medlemsstat beholder retten til kontantytelser han eller hun har opparbeidet seg i Norge. Forordningen gjelder som norsk lov, og har forrang der den kommer i konflikt med norske bestemmelser.

Dette innebærer at alle medlemmer av folketrygden som mottar AAP, fritt kan reise til et annet EØS-land uten å miste retten til AAP så lenge aktivitets- og meldeplikten overholdes.

NAV har derfor brutt norsk lovgivning ved å straffeforfølge eller kreve erstattet kontantytelser som har blitt utbetalt til et medlem av folketrygden når medlemmet befant seg i et EØS-medlemsland.

Det økonomiske tapet for den enkelte begrenser seg ikke til de kontantytelsene som NAV har krevet tilbake. Det handler også om retten til videre ytelser i NAV, urettmessig straffeforfølgning og andre økonomiske konsekvenser som feilbehandlingen har medført.

Advokatfirmaet Økland & Co har lang erfaring med velferds- og trygderett. Og vi har tidligere bistått mange klienter i å få redusert eller fjernet erstatningskrav som er blitt rettet mot dem fra NAV.

Om du er usikker på om du er rammet bør du ta kontakt med Advokatfirmaet Økland & Co ved senioradvokat Bjørg S. Granerud eller advokatfullmektig Haakon Toms for en vurdering.