Nye regler for hjemmekontor

Regelendringer

Allerede i 2002 ble det vedtatt en forskrift som gjelder arbeid som utføres fra arbeidstakers eget hjem (hjemmekontorforskriften). Etter at koronapandemien brøt ut, har mange arbeidstakere arbeidet hjemmefra, noe som har gjort forskriften særlig aktuell. Forrige uke vedtok Regjeringen endringer i forskriften for å tilpasse reglene til et moderne arbeidsliv. Endringene trer i kraft 1. juli 2022.

I dette nyhetsbrevet redegjør vi for de viktigste endringene:

  • Forskriftens virkeområde
  • Unntak fra kravet til skriftlig avtale
  • Arbeidsmiljø
  • Arbeidstid
  • Tilsynsmyndighet

Nærmere om endringene

Tydeliggjøring av når forskriften gjelder

Forskriften er i dag avgrenset slik at den ikke gjelder for «kortvarig eller tilfeldig arbeid». Forskriften blir nå endret slik at vilkåret «tilfeldig» blir erstattet med «sporadisk».

Departementet uttaler om vilkåret «sporadisk» at det omfatter:

«hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. Et typisk eksempel er der arbeidstakere av og til tar med seg arbeid hjem og utfører noen timers arbeid hjemmefra. Dersom hjemmearbeidet har et visst omfang og utføres jevnlig, vil forskriften etter departementets syn i utgangspunktet komme til anvendelse. Et eksempel er dersom en arbeidstaker som en fast ordning arbeider hjemme en dag hver uke. Dersom omfanget av hjemmearbeid er lite, eksempelvis mindre enn en dag i uken i snitt, vil hjemmearbeidet etter departementets syn normalt måtte anses «sporadisk», selv om det skulle skje jevnlig

Det er dessuten tilføyd at forskriften får anvendelse for arbeidstakere som kun utfører arbeid fra eget hjem, selv om arbeidet er kortvarig eller sporadisk.

Unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene.

Forskriften bestemmer i dag at det skal inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet. Avtalen skal blant annet inneholde følgende informasjon: omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid for hjemmearbeidet, forventet varighet dersom avtalen er midlertidig mv. Departementet peker på at kravet til skriftlig avtale ikke passer i en situasjon hvor hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, og at informasjonen som avtalen skal inneholde er vanskelig å konkretisere i en slik situasjon. På denne bakgrunn fjernes kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. I stedet kan arbeidsgiver gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

Tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra

Forskriftens § 3 lyder i dag slik:

«For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger».

Departementet peker på at forskriften bare omtaler fysiske arbeidsmiljøforhold, og foreslår derfor at det også stilles krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Ved vurderingen av om kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet er oppfylt, vil det være naturlig å se hen til kravene som følger av arbeidsmiljøloven § 4-3, herunder kravet om at arbeidet skal utformes slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

De samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved arbeid hjemmefra og ved arbeid på arbeidsplassen 

Forskriften har i dag regler om alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid, søndagsarbeid og nattarbeid som avviker fra reglene i arbeidsmiljøloven. Fra 1. juli oppheves dette skillet, og arbeidsmiljølovens regler vil gjelde på lik linje med alminnelig arbeid på arbeidsplassen. Bakgrunnen for dette er at behovet for vern ikke er mindre ved arbeid hjemmefra enn ved arbeid på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn

Departementet foreslår at Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å føre tilsyn med at forskriften blir overholdt, samt gi pålegg som er nødvendige for gjennomføringen av forskriften.

Arbeidstilsynet vil ikke kunne føre tilsyn i arbeidstakers hjem uten etter særskilt avtale.

Oppsummering

Vår oppfatning og vurdering er at endringene som Stortinget har vedtatt er fornuftige og godt tilpasset dagens arbeidsliv. Det er fornuftig med en presisering om at arbeidstakere i større grad kan jobbe hjemmefra, uten at dette nødvendiggjør en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig må arbeidsgiver være påpasselig med at skriftlig avtale kommer på plass der arbeidet hjemmefra bærer preg av å være en fast ordning.

Advokatfirmaet Økland bistår arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger og tvisteløsning. For arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor kan det være nødvendig og aktuelt med en gjennomgang av de ansattes arbeidskontrakter og avtaler om hjemmekontor.

Kontakt en av våre advokater i dag dersom du har behov for bistand.

Portrett av Ragnhild Martinsen

Ragnhild Martinsen