Sentrale skatte- og avgiftsendringer – statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem 7. oktober. Det generelle inntrykket er at det er få endringer av større betydning.

Blant endringene nevnes:

 • Skatt:
  • De fleste grunnbeløp og innslagspunkter indeks- eller lønnsjusteres.
  • Personfradraget lønnsjusteres, samt at det reduseres som følge av omlegging av NRK-lisensen.
 • Formue:
  • Formuesreglene for aksjer i nystiftede og fusjonerte selskaper justeres slik at disse kommer på linje med andre selskaper.
  • Formuesgrunnlaget fra næringseiendom i selskaper endres fra 75% til 100%.
 • Eiendomsskatt
  • Maksimalsats for eiendomsskatt justeres fra 7 til 5 promille.
 • FOU
  • Maksimal timesats for FOU-kostnader økes fra kr 600 til kr 700, maksimalt fradrag settes til 25 mill pr enhet og fradragssatsen settes flatt til 19%.

Les mer om detaljene nedenfor.

 

SKATT

Personskatt

Det foreslås ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt i 2020. Videre foreslås det å holde satsene i alle trinn uendret for 2020, det vil si på 1,9 % i trinn 1, 4,2 % i trinn 2, 13,2 % i trinn 3 (11,2 % i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke) og 16,2 % i trinn 4. Innslagspunktene foreslås justert med forventet lønnsvekst, til 180 800 kroner i trinn 1, 254 500 kroner i trinn 2, 639 750 kroner i trinn 3 og 999 550 kroner i trinn 4.

Regjeringen foreslår å justere maksimalt minstefradrag i lønn og trygd med anslått lønnsvekst, til 104 450 kroner.

Personfradraget lønnsjusteres samtidig som det reduseres som ledd i omleggingen av finansieringen av NRK.

Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag fjernes.

 

Formuesskatt

Regjeringen foreslår endringer i formuesskattereglene for å fjerne utilsiktede tilpasningsmuligheter. Det skal ikke lenger være mulig å redusere formuesverdien av ikke-børsnoterte selskap ved å bruke de særskilte verdsettelsesreglene som gjelder for nystiftede selskap. Det foreslås i tillegg å rette opp en skjevhet i formuesverdsettelsen av indirekte eid næringseiendom.

Regjeringen foreslår å oppheve den særskilte verdsettelsesregelen for nystiftede selskap. Forslaget vil medføre at samtlige ikke-børsnoterte aksjer i norske aksje- og allmennaksjeselskap skal verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi.

I tillegg foreslås at ikke-børsnoterte aksjer i selskap som har vært det overtakende selskapet i to spesifikke fusjonstilfeller skal verdsettes den 1. januar i skattefastsettingsåret og ikke den 1. januar i inntektsåret som før. Forslaget vil føre til at verdioverføringer som følger av slike fusjoner, fanges opp ved formuesfastsettingen for det aktuelle inntektsåret, uavhengig av om det gjennomføres en kapitalendring ved fusjonen.

Regjeringen foreslår å rette opp en skjevhet ved formuesverdsettelsen av næringseiendom eid gjennom ikke-børsnoterte aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting. Slike selskap som eier næringseiendom verdsatt etter sikkerhetsventilen i skatteloven § 4-10 første ledd skal ikke lenger legge til grunn 75% men 100 % av den dokumenterte omsetningsverdien. Endringene fører til at næringseiendom eid gjennom et ikke-børsnotert selskap eller et selskap med deltakerfastsetting ikke får redusert verdsettelse to ganger i de tilfeller sikkerhetsventilen er brukt.

 

Eiendomsskatt

Fra 2020 reduseres maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 7 til 5 promille. Regjeringen tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra 2021, og kommer tilbake til dette som del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2021.

 

Finansskatt

Regjeringen foreslår å videreføre finansskatten på samme nivå som i 2019.

 

Skattefunn

Regjeringen foreslår endringer i Skattefunn-ordningen.

Det foreslås å øke den maksimale timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700 kroner og at denne også skal gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående. Det foreslås at fradragsgrunnlaget for både egenutført og innkjøpt FoU settes til maksimalt 25 mill. kroner per skattepliktig og at fradragsprosenten settes til 19 %for alle bedrifter uavhengig av størrelse. Det foreslås også endringer for å forebygge misbruk av ordningen, blant annet at fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

Når det gjelder såkalt kriserammede virksomheter har det vært stor usikkerhet mht om tidligere tildelt støtte i strid med EØS reglene risikeres tilbakebetalt, og hva som skal gjelde fremover. Om dette uttales kun at regjeringen vil følge nøye med på de vurderinger som gjøres i EU og eventuelt vil komme tilbake til spørsmålet.

 

AVGIFTER

Merverdiavgift

Det foreslås ingen endringer vedrørende de alminnelige satsene for merverdiavgift (25 %, 15 %, 12 %) eller omfang, annet enn at det generelle avgiftsfritaket for innførsel av varer med verdi under 350 kroner avvikles.

 

Arbeidsgiveravgift

Forblir uendret.

 

Særavgifter

I stor grad prisjusteres satsene på særavgifter.

Når det gjelder CO2-avgiften, økes denne ytterligere. For 2020 foreslås det å øke CO2-avgiften med 5 pst. utover prisjustering. For å motvirke økte pumpepriser på drivstoff foreslås det en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften på bensin og diesel.

Det nevnes også avgift på elkraft, hvor den reduserte satsen for industri mv. foreslås satt opp fra 0,50 øre til 0,505 øre per kWh på grunn av svak krone.

For 2020 foreslås det ingen endringer i dokumentavgiften.

 

Øvrige avgifter

Kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020, og NRK finansieres fra samme tidspunkt over statsbudsjettet ved å redusere personfradraget i inntektsbeskatningen.

2019-reglerForslag 2020
Skatt på alminnelig inntekt
Personer22 pst.22 pst.
Bedrifter22 pst.22 pst.
Skatt på grunnrentenæringer
Petroleum (særskatt)56 pst.56 pst.
Vannkraft (grunnrenteskatt)37 pst.37 pst.
Trinnskatt
Trinn 1
Innslagspunkt174 500 kr180 800 kr
Sats1,9 pst.1,9 pst.
Trinn 2
Innslagspunkt245 650 kr254 500 kr
Sats4,2 pst.4,2 pst.
Trinn 3
Innslagspunkt617 500 kr639 750 kr
Sats13,2 pst.13,2 pst.
Trinn 4
Innslagspunkt964 800 kr999 550 kr
Sats16,2 pst.16,2 pst.
Trygdeavgift
Nedre grense for å betale trygdeavgift54 650 kr54 650 kr
Opptrappingssats25 pst.25 pst.
Sats
Lønnsinntekt8,2 pst.8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass8,2 pst.8,2 pst.
Annen næringsinntekt11,4 pst.11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv5,1 pst.5,1 pst.
Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere (kildeskatt)25 pst.25 pst.
Arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 pst.14,1 pst.
Sone Ia14,1/10,6 pst.14,1/10,6 pst.
Sone II10,6 pst.10,6 pst.
Sone III6,4 pst.6,4 pst.
Sone IV5,1 pst.5,1 pst.
Sone IVa7,9 pst.7,9 pst.
Sone V0 pst.0 pst.
Maksimale effektive marginale skattesatser
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift46,4 pst.46,4 pst.
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift53,0 pst.53,0 pst.
Pensjonsinntekt43,3 pst.43,3 pst.
Næringsinntekt49,6 pst.49,6 pst.
Utbytte46,7 pst.46,7 pst.
Personfradrag56 550 kr51 300 kr
Minstefradrag i lønnsinntekt
Sats45 pst.45 pst.
Nedre grense4 000 kr4 000 kr
Øvre grense100 800 kr104 450 kr
Minstefradrag i pensjonsinntekt
Sats31 pst.31 pst.
Nedre grense4 000 kr4 000 kr
Øvre grense85 050 kr87 450 kr
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt31 800 kr31 800 kr
Særfradrag for enslige forsørgere51 804 kr51 804 kr
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt beløp30 000 kr32 330 kr
Nedtrapping, trinn 1
Innslagspunkt198 200 kr204 150 kr
Sats15,3 pst.16,7 pst.
Nedtrapping, trinn 2
Innslagspunkt297 900 kr306 300 kr
Sats6,0 pst.6,0 pst.
Skattebegrensningsregelen
Avtrappingssats55 pst.55 pst.
Skattefri nettoinntekt
Enslig147 450 kr147 450 kr
Gift135 550 kr135 550 kr
Formuestillegget
Sats1,5 pst.1,5 pst.
Enslig200 000 kr200 000 kr
Gift100 000 kr100 000 kr
Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen)15 500 kr15 500 kr
Sjømannsfradraget
Sats30 pst.30 pst.
Øvre grense80 000 kr80 000 kr
Fiskerfradraget
Sats30 pst.30 pst.
Øvre grense150 000 kr150 000 kr
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.
Inntektsuavhengig fradrag63 500 kr90 000 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag38 pst.38 pst.
Maksimalt samlet fradrag166 400 kr190 400 kr
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning1140 000 kr40 000 kr
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid
Sats per km1,56/0,76 kr1,56/0,76 kr
Nedre grense for fradraget22 700 kr23 100 kr
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner50 000 kr50 000 kr
Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter8 000 kr8 000 kr
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.3 850 kr3 850 kr
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)
Sats for skattefradrag20 pst.20 pst.
Maksimalt årlig sparebeløp25 000 kr25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen300 000 kr300 000 kr
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn
Øvre grense
Ett barn25 000 kr25 000 kr
Tillegg per barn utover det første15 000 kr15 000 kr
Formuesskatt
Kommune
Innslagspunkt1 500 000 kr1 500 000 kr
Sats0,7 pst.0,7 pst.
Stat
Innslagspunkt1 500 000 kr1 500 000 kr
Sats0,15 pst.0,15 pst.
Verdsettelsesrabatter
Primærbolig75 pst.75 pst.
Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)10 pst.10 pst.
Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld25 pst.25 pst.
Finansskatt
Finansskatt på lønn5 pst.5 pst.
Avskrivningssatser
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)30 pst.30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)20 pst.20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)24 (30) pst.24 (30) pst.
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)20 pst.20 pst.
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)14 pst.14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter)12 pst.12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)5 pst.5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg,4 (6/10) pst.4 (6/10/20) pst.
hoteller mv.)
Saldogruppe i (forretningsbygg)2 pst.2 pst.
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)10 pst.10 pst.