Innhenting av Konkurransetilsynets godkjenning ved fusjoner, oppkjøp mv.

Konkurransetilsynet skal gripe inn overfor fusjoner og oppkjøp som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse.

Kontaktpersoner

Særlig kan dette være aktuelt dersom én aktør i et marked får en dominerende stilling gjennom sammenslåingen. 

Meldeplikt for større transaksjoner

Dersom visse terskler er oppfylt, må bedriftene melde oppkjøpet (eller fusjonen) til Konkurransetilsynet før sammenslåingen kan gjennomføres. Disse tersklene er:

  • Alle involverte foretak har en samlet årsomsetning i Norge på over 1 mrd kroner, og
  • Minst to av de involverte foretakene har hver en årsomsetning i Norge på over 100 millioner kroner. 

Det gjelder til dels nokså kompliserte regler for beregningen av terskelverdiene, bl.a. for hvilke selskapers omsetning (f.eks. i et konsern) som skal medregnes. Brudd på meldeplikten kan sanksjoneres med bøter, slik at det her kan være lurt å innhente juridisk bistand.

Konkurransetilsynets myndighet utenfor meldeplikten

Selv om et oppkjøp eller fusjon ikke oppfyller meldepliktstersklene, kan Konkurransetilsynet pålegge melding og innlede en vurdering av saken. Et slikt pålegg må gis senest tre måneder etter endelig avtale er inngått. 

Konkurransetilsynets saksbehandling

Det gjelder spesifikke frister for Konkurransetilsynets saksbehandling av fusjoner og oppkjøp. Konkurransetilsynet har også vide fullmakter til å be om informasjon fra de involverte selskapene. Dersom informasjonsplikten ikke oppfylles, stopper fristene å løpe. For både kjøper og selger er det derfor viktig å ha god kontroll på denne prosessen. 

Som et utgangspunkt må et inngrep mot et oppkjøp eller en fusjon skje innen 100 virkedager etter melding er mottatt. Dersom selskapene tilbyr såkalt avhjelpende tiltak, dvs. tiltak som kan gjøre det lettere å få transaksjonen godkjent, kan fristene forlenges. 

Ønsker du juridisk bistand? 

Advokatfirmaet Økland har betydelig kompetanse innenfor konkurranserett, bl.a. gjennom flere års erfaring fra Konkurransetilsynet. Ønsker du en vurdering av om et oppkjøp eller en fusjon må meldes til Konkurransetilsynet? Ønsker du hjelp til utarbeidelse av melding og håndtering av prosessen mot myndighetene? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema