Jakt og fiskerett

Jakt- og fiskerettigheter kan føre til konflikter mellom rettighetshaver og grunneier.

Kontaktpersoner

Portrett Lars Henrik

Lars-Henrik Windhaug

Partner

Mer informasjon
Portrett Marte Risøy

Marte Risøy

Senioradvokat

Mer informasjon

Rett til jakt- og fiske

Jakt og fiske er vanlige interesser her til lands. De som ikke selv eier jaktterreng, har gjerne fått rett til å jakte på andres eiendom. I noen tilfeller har man betalt for å få lov til å jakte på en konkret eiendom i et konkret tidsrom; man sier gjerne at man har kjøpt jaktkort. I andre tilfeller har man, enten personlig eller i kraft av å eie hytte, en mer generell og kanskje evigvarende rett til å jakte på en annens eiendom. Noen har kanskje aldri tenkt over om de egentlig har rett til det, men har «alltid» jaktet på den aktuelle eiendommen. Det samme gjelder fiske – man kan ha avtalt fiskerett for et begrenset tidsrom mot betaling, eller man mener at man har en generell rett til å fiske i et konkret vann når det passer seg.

Det kan oppstå uenighet både om rettighetens eksistens og/eller rettighetens innhold. Sagt med andre ord: For det første kan det oppstå uenighet om jakt- og/eller fiskerettigheten finnes. For det andre kan det oppstå uenighet om hva rettigheten innebærer. For jakt kan det oppstå spørsmål om det er rett til å jakte hele eller bestemte deler av året, om det gjelder begrensninger om hvilke områder av eiendommen det kan jaktes på – eller kanskje det er lov å jakte på fugl, men ikke på elg? For fiske blir spørsmålene mye de samme. Er det rett til å fiske hele eller bare deler av året?

Les mer om: Bruksretter

 

Eksisterer retten til jakt- og fiske, eller har den bortfalt?

Stiftelsesgrunnlaget avgjørende

Vurderingen av om man har en rettighet, gjøres ved å vurdere om det finnes et stiftelsesgrunnlag for rettigheten. Det vanligste stiftelsesgrunnlaget er avtale, men det kan også være hevd eller andre stiftelsesgrunnlag, for eksempel testament.

 

Avtale om rett til jakt og fiske

Når det gjelder avtaler, er muntlige avtaler like bindende som skriftlige. For å unngå uklarheter om rettigheten eksisterer, er det imidlertid alltid vårt råd at man skriver avtalen ned. Ønsker man å sikre seg notoritet, dvs. at også utenforstående kan gjøre seg kjent med at rettigheten eksisterer, må den tinglyses. Ved tinglysing vil informasjon om rettighetens eksistens fremgå av grunnboken for den eiendommen som rettigheten er stiftet på. Har eksempelvis A rett til å jakte på eiendom B, tinglyses jaktrettigheten som en heftelse på eiendom B.

Muntlige avtaler om rettigheter på annens eiendom er gjerne inngått for mange år siden. Ofte er de som inngikk avtalene gått bort. Er det uenighet om muntlig avtale er inngått, har man heldigvis noen verktøy som kan brukes for å vurdere om det er sannsynlig at muntlig avtale ble inngått. Av relevante vurderingsmomenter nevnes:

  • Om det er ytt vederlag og evt. størrelsen på dette
  • Behovet for rettighetene; ble rettighetene gitt for å tilfredsstille et konkret behov?
  • ulempe for den tjenende eiendom
  • Den faktiske bruken, dvs. hvordan partene har innrettet seg

Det må foretas en konkret helhetsvurdering ved bruk av nevnte momenter.

 

Hevdet rett til jakt- og fiske

Et annet stiftelsesgrunnlag er hevd. For å kunne hevde en slik bruksrett er det krav om at rettigheten har vært utøvd i en viss tid og at bruken har vært utøvd i god tro.

Hevdstiden for bruksrett over fast eiendom er normalt 20 år, jf. hevdsloven § 7. Hevd forutsetter at bruken har blitt utøvd i god tro, jf. hevdsloven § 4. Dette innebærer for det første at den som ikke har rett til å jakte og vet det, ikke kan hevde bruksrett. Det vil også være tilfelle dersom man burde ha foretatt nærmere undersøkelser av rettsgrunnlaget for å bruke en annens eiendom. Det foreligger ikke god tro der brukeren har blitt gjort oppmerksom på at vedkommende ikke har rett til å jakte på eiendommen.

Den som jakter eller fisker og har fått eksplisitt tillatelse til det, hevder heller ikke. Et vanlig stridsspørsmål er om det er avtalt en varig rett, eller bare en rett til å jakte inntil videre – dvs. en rett som kan trekkes tilbake og som ikke kan selges sammen med eiendommen. Grunneier kan – uttrykkelig eller stilltiende – ha tillatt bruken, såkalt «tålt bruk». Bruken kan skje etter eierens tillatelse eller ved at eieren tolererer bruken. Ved tålt bruk er ikke tillatelsen evigvarende, slik at eieren når som helst kan trekke tillatelsen tilbake, og da kan du ikke lenger jakte eller fiske på eiendommen. Tålt bruk avskjærer hevd.

I realiteten er hevd mest praktisk der noen har jaktet på en eiendom svært lenge, og ingen lenger husker eller kan sannsynliggjøre hva som i sin tid ble avtalt.

 

Hva er innholdet i jakt- og fiskerettigheten?

I noen tilfeller er det helt klart at det finnes en rett til jakt eller fiske. For eksempel fremgår det av prospekt og skjøte at det følger med jakt- eller fiskerett med den aktuelle hytta. Dersom rettigheten er så enkelt utformet, kan det fort oppstå spørsmål om hva rettigheten innebærer. Som nevnt innledningsvis kan det oppstå spørsmål om jakt- eller fiskerettigheten gjelder hele eller bare bestemte deler av eiendommen, om den gjelder for hele eller deler av året, og om den gjelder for alle typer dyr/fiskearter.

Også når det skal vurderes hva som er innholdet i jakt- eller fiskerettigheten, må man først og fremst se hen til stiftelsesgrunnlaget. Hva var det som i sin tid ble avtalt? Alternativt; hva er det som er hevdet?

Noen ganger er dette enkelt. Det er avtalt at hytteeieren har lov til å jakte fugl i september hvert år, eller at hytteeieren kan fiske så mye han vil med fiskestang fra østsiden av vannet. Slike avtaler kan vanskelig misforstås. Ofte er imidlertid avtalene gamle, muntlige eller kun nedtegnet med noen få ord.

Er stiftelsesgrunnlaget avtale, må man bruke de samme vurderingsmomentene som er nevnt over her for å vurdere hva som ligger i jaktretten. Av relevante vurderingsmomenter nevnes:

  • Om det er ytt vederlag og evt. størrelsen på dette
  • Behovet for rettighetene; ble rettighetene gitt for å tilfredsstille et konkret behov?
  • ulempe for den tjenende eiendom
  • Den faktiske bruken, dvs. hvordan partene har innrettet seg

Det må foretas en konkret helhetsvurdering ved bruk av nevnte momenter.

Er stiftelsesgrunnlaget hevd, er det særlig sentralt å se hen til den faktiske bruken som har blitt utøvet, sett i sammenheng med den bruken jaktentusiasten har trodd at han eller hun har hatt.

 

Har du spørsmål om jakt- og fiskerettigheter?

Våre advokater har betydelig kompetanse på bruksrett. Send oss gjerne en henvendelse om du har spørsmål om jakt- og fiskerettigheter. Henvendelsen er uforpliktende, og vi kontakter deg innen kort tid.

Kontaktskjema