Klageprosesser 

Dersom du som leverandør mener oppdragsgiver har foretatt en feil kontraktstildeling, f.eks. ved å ikke avvise vinnende tilbyder eller gjennom feil evaluering av tildelingskriteriene, kan du klage.

Kontaktpersoner

Hvem skal klagen sendes til?

Det er ikke noe vilkår å ha klaget til oppdragsgiver før det eventuelt sendes klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Ofte er det imidlertid vanlig å først forsøke å få oppdragsgiver selv til å omgjøre tildelingsbeslutningen. 

Hva er klagefristen? 

For klage til Kofa er klagefristen normalt 6 måneder. Rent praktisk er det imidlertid den såkalte «karensfristen» som avgjør når klagen bør sendes. Karensfristen er perioden mellom kontraktstildeling og signering av kontrakten. Normalt vil denne fristen være minst 10 kalenderdager. 

I karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt, og forbigåtte tilbydere har dermed mulighet til å få omgjort tildeling. Etter kontrakten er signert vil det som regel ikke være mulig å få omgjort utfallet av konkurransen. 

Må oppdragsgiver vente med å inngå kontrakt til klagen er avgjort? 

Oppdragsgiver må ikke vente med å signere kontrakten til klagen er avgjort, enten av dem selv eller Kofa. Så lenge karensfristen er utløpt, kan oppdragsgiver signere kontrakt selv om det foreligger en klage. 

Når en inngir klage til oppdragsgiver eller Kofa, vil det derfor normalt være lurt å spørre oppdragsgiver om de frivillig vil vente med å inngå kontrakt til klagen er avgjort (dersom dette ikke gjøres innen karensfristen). Ønsker ikke oppdragsgiver dette, må det eventuelt tas rettslige skritt for midlertidig å stanse kontraktstildeling. Midlertidig forføyning er en midlertidig avgjørelse i et omtvistet rettsforhold i påvente av den endelige behandlingen. 

Har du behov for juridisk bistand?

Advokatfirmaet Økland har betydelig kompetanse innenfor offentlige anskaffelser og vi bistår på alle trinn i prosessen. Klage over anskaffelsesprosesser bør utformes klart og tydelig med vekt på de forholdene som kan nå frem. Vår erfaring er at juridisk bistand allerede i den første klagen til oppdragsgiver kan bidra til å stake ut en god kurs for veien videre. Ønsker du hjelp til å vurdere om du bør klage eller hjelp til utformingen av en klage? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor

Kontaktskjema