Naborett

Naborett handler om lover og regler som gjelder mellom to naboeiendommer, og oppstiller grenser for hva naboer må finne seg i.

Kontaktpersoner

Portrett Lars Henrik

Lars-Henrik Windhaug

Partner

Mer informasjon
Portrett Thomas Smedal

Thomas Smedal

Partner

Mer informasjon

Naborett handler om lover og regler som gjelder mellom to naboeiendommer, og oppstiller grenser for hva naboer må finne seg i. Naborettens betydning har vokst parallelt med økende urbanisering, befolkningsvekst og miljøhensyn. Fortetting og nye industrivirksomheter kan føre til at spenningsforholdet mellom eiendommer øker. Naboretten er avgjørende for å opprettholde harmoni i tettbebygde områder, boligområder og næringsvirksomhet. 

Naboretten har en tilgrensning til plan- og bygningsrett. Plan- og bygningsrett er en del av den spesielle forvaltningsretten, og er del av det offentligrettslige regelverket for arealplanlegging og byggetillatelser. 

Naboloven er kjernen i nabotvister

Naboloven, formelt kjent som «grannelova», er det primære rettslige utgangspunktet for spørsmål om naboforhold. Naboloven § 2 er den sentrale bestemmelsen, og oppstiller krav om at ingen kan foreta seg noe som urimelig eller unødvendig påfører skade eller ulempe for naboeiendommen. Naboloven pålegger eiere å vise hensyn til sine naboer, selv når tiltakene er lovlige eller godkjent av offentlige myndigheter. Det er også flere eksempler fra rettspraksis hvor ulemper eller skader fra et tiltak har vært pådømt som ulovlige overtredelse av naboloven § 2 selv om tiltaket for øvrig var lovlig etter plan- og bygningsloven. Det illustrerer at naboloven gjelder parallelt med plan- og bygningsloven, og at tiltak må være lovlig både etter et offentligrettslig regelverk som håndheves av myndighetene, og et privatrettslig regelverk hvor det er opp til den enkelte grunneier å forfølge kravet. 

Hvem er nabo i nabolovens forstand?

Naboloven er ikke avgrenset til eiendommer som grenser til hverandre. Domstolene har behandler saker om støy fra flyplasser, luktplager fra grisehus, og støvnedfall fra sagbruk hvor eiendommene ikke lå i umiddelbar tilgrensning til hverandre. 

Naboloven rammer alle tiltak

 

Bygging, Graving og Sikringstiltak

Naboloven krever at den som foretar grave- eller byggearbeider må sikre at naboeiendommen er beskyttet mot skader som utrasing eller steinsprut. Oppstår det skade på naboeiendom som følge av sprenging ved utgraving av byggetomter kan det utløse rett til erstatning. 

Trær og Vegetasjon

Naboloven oppstiller også regler om hvor nærme trær kan plantes i forhold til naboens eiendom. enne regelen, som ofte fører til nabotvister, tar sikte på å forhindre skade eller ulempe for naboen. Hekker under to meter er unntatt fra denne regelen. I tilfeller hvor trær eller grener vokser over eiendomsgrensen og forårsaker ulempe, kan naboen ha rett til å fjerne dem.

Er eiendommen din utsatt for ulemper eller skader? Test om du har en sak nedenfor:

  1. Er du eller eiendommen utsatt for en ulempe eller skade?
  2. Tror du ulempen eller skaden helt eller delvis vært unngått?
  3. Var det etter din vurdering teknisk og økonomisk mulig å redusere eller eliminere skaden eller ulempen? 
  4. Kunne du forutse eller forvente ulempene da du flyttet inn? 

Naboskjønn og Domstolsavgjørelser

Naboskjønn er en prosess for å vurdere om et planlagt tiltak vil stride mot nabolovens regler. Selv om denne avgjørelsen ikke er endelig og kan overprøves av en domstol, gir den en indikasjon på lovligheten av tiltaket. Advokater spesialisert i naborett kan representere klienter i slike skjønn og i eventuelle rettslige prosesser som følger.

Unødvendige skader eller ulemper er ulovlige

Ulemper som stammer fra nabotiltak som utelukkende har et sjikanerende formål er åpenbart unødvendige i relasjon til naboloven § 2. Samtidig kan også ulemper som stammer fra tiltak som har et fornuftig formål være unødvendig og ulovlige etter naboloven. Spørsmålet i slike omstendigheter er om ulempene helt eller delvis kunne vært redusert ved en annen gjennomføring. 

Urimelige skader eller ulemper er også ulovlige

Vurderingstemaet for urimelige skader eller ulemper etter naboloven starter ofte med en objektiv vurdering av hva den som etablerte seg på stedet kunne forvente, dvs. et spørsmål om prioritet. Har man bygget en bolig ved siden av en flyplass, må man forvente støy. Bygget man boligen på landet mange år før det ble vedtatt å bygge en flyplass, så vil ikke støyen være ventelig. Det skal vesentlig mer til å karakterisere et forhold som urimelig dersom ulempene var ventelige. I denne vurderingen skal det også tas hensyn til om nabostrøket har endret karakter med tiden. 

Retting og erstatning

Tiltak som er i strid med naboloven § 2 kan som hovedregel kreves rettet etter § 10. Hvis du lider et økonomisk tap kan du kreve dette erstattet etter naboloven § 9. 

Har du behov for juridisk bistand?

Advokatfirmaet Økland & Co DA har betydelig kompetanse på naborettslige spørsmål. Lurer du på om du har en sak? Hvert år prosederer vi en rekke nabotvister for domstolene. Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema