Korona og force majeure i entrepriseforhold

De fleste bransjer påvirkes nå av den pågående koronapandemien. Mange rammes hardt av myndighetenes tiltak. Flere og flere vil få utfordringer med å oppfylle i henhold til inngåtte kontrakter, også innenfor byggebransjen. En rekke forhold vil påvirke fremdrift i entrepriseforhold, herunder sykdom og karantene i egen bedrift og hos kontraktsmedhjelpere.

Man som holder noe mot en stolpe som gnister

Utgangspunkt

Utgangspunktet i entrepriseretten er at partene bærer risikoen for egne ytelser. Et unntak fra dette gjelder når ytelsene påvirkes av ekstraordinære forhold utenfor partenes kontroll – force majeure-hendelser. Koronaepidemien er et eksempel på en slik force majeure-hendelse.

NS-kontraktene regulerer partenes krav på fristforlengelse ved force majeure-hendelser. Kort oppsummert er vilkårene for fristforlengelse følgende:

  • fremdriften hindres;
  • dette er en følge av forhold utenfor partenes kontroll;
  • parten burde ikke ha tatt hindringen i betraktning ved kontraktsinngåelsen;
  • parten kunne ikke med rimelighet ventet å unngå eller overvinne følgene av hindringen.

Samtlige vilkår må være oppfylt. Videre må de alminnelige varslingsreglene følges.

 

Fremdriften må være hindret

Det er ikke tilstrekkelig at det er vanskeligere enn før å opprettholde fremdriften. Kortvarige hindringer uten praktisk betydning for fremdriften får dermed ingen konsekvenser for leveringsfristen. Samtidig er ikke terskelen så høy at oppfyllelse av kontrakten må være umulig.

Fremdriften i prosjektet kan også hindres dersom underentreprenører eller leverandører rammes av koronapandemien. I så tilfelle må både entreprenør og underentreprenør/ leverandør oppfylle vilkårene for fristforlengelse.

 

Unngå eller overvinne følgene av hindringen

Det foreligger ingen hindring dersom entreprenøren kan unngå eller overvinne følgene av forholdet som påberopes som hindring. Ofte vil hindringer kunne overvinnes dersom det settes inn tilstrekkelige ressurser i form av mannskap og maskiner. Det kan imidlertid ikke kreves at entreprenøren skal gjennomføre alle tenkelige tiltak for å overvinne hindringen.

Hva som kreves, vil bero på de konkrete omstendigheter. Det må for eksempel forventes at entreprenøren iverksetter mer omfattende tiltak for å overvinne en hindring i en stor og viktig kontrakt enn for en kontrakt med lav kontraktssum. I dette ligger at det må være en viss forholdsmessighet mellom kontraktsverdien og de tiltak som kreves.

 

Ikke burde tatt i betraktning ved kontraktsinngåelsen

Rett til fristforlengelse forutsetter videre at parten ikke burde ha tatt hindringen i betraktning ved kontraktsinngåelsen.

For avtaler inngått før koronapandemien var kjent, kan det naturligvis ikke forventes at noen av partene tok hensyn til den.  Annerledes vil det være hvor kontraktsinngåelse har skjedd etter at pandemien ble allment kjent. Særlig gjør dette seg gjeldende etter at myndighetenes tiltak for å begrense pandemien, trådte i kraft.

Avtaler som inngås i nær fremtid, bør regulere oppfyllelseshindringer som skyldes koronavirus.

 

Forhold utenfor partenes kontroll

Fremdriften må være hindret som følge av forhold utenfor partenes kontroll. Dette vil normalt være situasjonen hvor de øvrige vilkårene er oppfylt som følge av koronarelaterte utfordringer.

 

Omfattes koronaviruset av force majeure-bestemmelsene?

Terskelen for å kunne påberope force majeure som grunnlag for fristforlengelse er i utgangspunktet høy. Det er imidlertid utvilsomt at koronaepidemien kan utgjøre en force majeure-hendelse. I alle tilfeller må det vurderes konkret hvordan den enkelte virksomhet rammes.

International Chamber of Commerce har utarbeidet en standardbestemmelse om ansvarsfritak i force majeure-tilfeller. Denne bestemmelsen konstaterer at epidemier omfattes av force-majeure-begrepet, med mindre partene har avtalt noe annet.

Det er et grunnleggende krav at entreprenøren kan påvise at fremdriften faktisk blir hindret, og at hindringen ikke med rimelige tiltak kan overvinnes. Det er derfor svært viktig at man kan dokumentere status i prosjektet idet hindringene inntrer, samt effekten av hindringene, frem til man er tilbake i ordinær drift.

Koronaviruset kan også ramme byggherrens ytelser. Byggherren kan i så tilfelle ha rett til fristforlengelse for sine leveranser etter de samme vilkårene.

 

Fristforlengelse, ikke tilleggsvederlag

Bestemmelsene om force majeure gir kun rett til fristforlengelse – ikke vederlagsjustering. Dette er en rimelig avveining av hvem som skal bære konsekvensene av hendelser som ligger utenfor partenes kontroll.

 

Varsling

Merk at de ordinære varslingsreglene kommer til anvendelse. Vi anbefaler derfor at det sendes varsel tidlig. Send gjerne et nøytralt varsel og informer om at man opplever negative konsekvenser av koronapandemien. Varselet må følges opp og konkretiseres etter hvert som hindringene og konsekvensene av disse inntrer.

Thomas Smedal