Nye regler for innleie av arbeidskraft

Vi har tidligere informert i nyhetsbrev om Regjeringens forslag til innstramminger i regelverket for innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak. De foreslåtte reglene ble vedtatt i Stortinget i desember 2022 og trer i kraft 1. april 2023. Reglene som er vedtatt vil få store konsekvenser for de virksomheter som rammes.  Her presenterer vi kort de nye reglene for adgangen til slik innleie.

Lovens nye utgangspunkt

Det grunnleggende prinsippet om fast ansettelse forsterkes ved at adgangen for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Lovens nye utgangspunkt er at det kun vil være lovlig å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat eller etter avtale med tillitsvalgte dersom bedriften er bundet av tariffavtale med en stor fagforening (dvs. en fagforening med innstillingsrett). Videre vil det være adgang til innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig helse- og omsorgstjenester og innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste. Det stilles vilkår om at sistnevnte er tilknyttet et klart avgrenset prosjekt.

Områder det er forbudt med innleie av arbeidskraft

For Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil det fra 1. april 2023 innføres et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser. Forbudet er avgrenset til innleie av denne gruppen arbeidstakere. Forbudet innebærer at det her ikke vil være adgang med innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, selv ikke på grunnlag av vikariat eller avtale med tillitsvalgte.

Overgangsperiode

De nye reglene trer i kraft for nye avtaler fra og med 1. april 2023. Eksisterende avtaler må innordnes regelverket innen 1. juli 2023. Det er derfor viktig for alle bedrifter å skaffe seg oversikt over sine avtaler og ordninger for innleie av arbeidskraft for å sikre at de ikke er i strid med lovens nye utgangspunkt. Mange bedrifter har bemanning som er innleid på grunn av et midlertidig behov for arbeidskraft, men de nye reglene vil gjøre denne ordningen ulovlig.

Hvilke konsekvenser har det dersom loven brytes?

Dersom det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens regler om innleie, kan den innleide arbeidstaker kreve avsagt dom for om det foreligger et fast arbeidsforhold. For innleieforhold fra bemanningsforetak som påbegynnes etter 1. april 2023 vil arbeidstakere som har vært sammenhengende ansatt i mer enn tre år ha rett til fast ansettelse hos innleier.

Arbeidstilsynet har rett til å føre tilsyn på arbeidsplasser for å avdekke lovbrudd. Innleier kan bli pålagt å avslutte det ulovlige innleieforholdet av Arbeidstilsynet. Det kan også resultere i ytterste konsekvens vedtak om tvangsmulkt og stans dersom pålegg ikke etterfølges. Dersom de avdekker alvorlige eller gjentatte lovbrudd kan Arbeidstilsynet gi overtredelsesgebyr.

Kontakt oss

Er du usikker på om din bedrift rammes av forbudet, eller hvordan din virksomhet skal tilpasse seg de nye reglene, kan du kontakte oss. Advokatfirmaet Økland har advokater som er spesialister innenfor både arbeidsrett og entrepriserett som kan gi råd om nødvendige tilpasninger i din virksomhet.

 

Ragnhild Martinsen

Hilde Killerud Ødegård