Pendlerbolig til besvær. Hvor regnes du som bosatt?

Det har det siste halvåret stormet rundt politikernes bruk av pendlerbolig. Politikerne vet ikke hvor de bor, og skaffer seg ved det pendlerbolig på skattebetalernes regning. Er reglene virkelig så vanskelige som våre folkevalgte gir uttrykk for? Vi gir deg og politikerne en enkel innføring om hvor du anses som bosatt dersom du har tilgang på bolig flere steder.

Innledning

Det er viktig å være klar over bostedsreglene, herunder hvor du skal folkeregistrere din adresse. For de fleste av oss byr ikke bostedsreglene på noen problemer, vi vet hvor vi bor. For personer som disponerer flere boliger kan det imidlertid være utfordrende å vite hvor de skal anses som bosatt. Reglene kan oppfattes som vanskelige, særlig for pendlere.

Hvor du bor kan ha avgjørende betydning for flere av dine rettigheter og plikter. Betydningen av bosted har vist seg å ha så stor viktighet, særlig skattemessig, at noen velger å jukse på bostedsopplysningene sine. Foruten tilleggsskatt kan dette også føre til straff.

Betydningen av din folkeadresserte adresse

Alle nordmenn har plikt til å registrere seg og sin adresse i folkeregisteret.

Det er flere grunner til at myndighetene må vite hvor du du bor. Myndighetene tar utgangspunkt i din folkeregistrerte adresse for å kunne planlegge sin beredskap overfor innbyggerne. Særlig kommunene er avhengig av å vite hvor mange som faktisk bor på stedet slik at de kan ha et tilstrekkelig tjenestetilbud. De viktigste tilbudene er helsetjenester og skolevesen. Videre vil din folkeregistrerte adresse ha betydning for en rekke av dine rettigheter og plikter. Din folkeregistrerte adresse er avgjørende for hvilken kommune du kan stemme i ved valg, og hvor og hvor mye du plikter å betale i skatt.

Dersom du flytter, har du plikt til å melde fra om flytting til skattekontoret innen åtte dager. Skattekontoret kan treffe vedtak om flytting på dine vegne dersom du ikke selv melder fra i tide.

Du kan bare ha en folkeregistrert adresse. Dette gjelder selv om du bor flere steder. Det er imidlertid fullt mulig å endre postadresse til et annet sted uten at det påvirker din folkeregistrerte bostedsadresse. Du kan altså motta post til din pendlerleilighet eller studentbolig, dette gjelder også post tilsendt fra statlige myndigheter.

Bostedsreglene

Hovedregelen om bosted etter folkeregisterloven

Folkeregisterloven slår fast at en person er bosatt der vedkommende «regelmessig tar sin døgnhvile». Denne hovedregelen slår kort fortalt fast at du anses bosatt i boligen hvor du sover flest netter i løpet av ett år.

Sover du på to eller flere «bosteder» oppstår det spørsmål om hvor du skal anses bosatt. Hovedregelen er fortsatt at en person anses bosatt der vedkommende tar sin «overveiende døgnhvile». Det vil si at utgangspunktet er at du skal anses bosatt i den boligen der du sover mesteparten av din tid i løpet av et år.

Unntak fra hovedregelen

Loven oppstiller noen unntak fra hovedregelen. Noen utvalgte grupper i samfunnet behøver ikke å skifte sin folkeadresserte adresse, selv om de bor på et annet sted mesteparten av året.

Ektefeller

Personer som har felles hjem med sin ektefelle eller barn, regnes alltid som bosatt der ektefellen eller barna er bosatt. Det vil si at en person som bor store deler av året borte fra hjemmet, uansett vil regnes som registrert der barna eller ektefellen bor. Denne regelen innebærer også at et ektepar ikke kan endre til ulike adresser i folkeregisteret, selv om ektefellene bor i hver sine boliger.

Studenter

For studenter er det valgfritt om man ønsker å skifte sin folkeregistrerte adresse, eller om man fortsatt ønsker å være registrert hjemme på foreldrenes adresse. Husk imidlertid at du er pliktig til å melde flytting fra pikerommet/gutterommet hos dine foreldre når du ikke lenger regnes som student.

Folkevalgte

For stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer er det egne regler om hvor de skal anses bosatt. Disse kan registreres som bosatt i den kommunen de hadde sitt bosted før de tiltrådte sitt verv, så lenge de disponerer bolig til privat bruk under oppholdet i kommunen.

Begrunnelsen for stortingsrepresentantenes unntaksregel er at de representerer sitt valgdistrikt på Stortinget, og ikke skal behøve å endre sin hjemmeadresse grunnet tillitsvervet. Politikerne faller imidlertid kun under særregelen dersom de «disponerer bolig til privat bruk» i hjemkommunen. Det vil si at representanten må kunne ha adgang til boligen for opphold når det passer representanten. Det er slått fast at å ha tilgang til foreldrehjem, altså å ha tilgang på et slags «gutterom/pikerom» tilfredsstiller vilkåret om disponering av bolig til privat bruk.

Pendlere

Dersom du er pendler og må bo et annet sted grunnet jobb, vil heller ikke dette endre din bostedsadresse. Det vil si at selv om du bor borte i ukedagene og kun er hjemme i helgene og i ferier, vil du fortsatt anses bosatt der du har ditt hjem. Det er imidlertid strenge regler for når man kan oppnå status som pendler.

Når anses du som pendler?

Det kan være av stor betydning å få status som pendler. Dersom en arbeidstaker får pendlerstatus kan vedkommende være berettiget til å få skattefradrag for merutgifter til kost og losji, samt reisefradrag. Noen arbeidsgivere tilbyr også betale de pendlerkostnadene arbeidstakerne har, eksempelvis gratis pendlerbolig.

Vilkåret for å regnes som pendler er at man anses å bo borte på grunn av jobb. Det avgjørende for vurderingen blir derfor hvilken av bostedene som anses å være ditt egentlige hjem.

Dersom en pendler har ektefelle eller barn, regnes vedkommende som bosatt der ektefellen eller barna bor. For enslige/samboere uten barn stilles det strengere krav for å regnes som pendler. Arbeidstakeren vil anses som bosatt i boligen på sitt arbeidssted, dersom det er der vedkommende tar sin «overveiende døgnhvile». Unntaket er arbeidstakere under 22 år, de kan regnes som bosatt i foreldrehjemmet.

Enslige/samboere uten barn kan likevel få pendlerstatus dersom boligen på hjemstedet og på arbeidsstedet oppfyller visse krav i loven. Boligen på arbeidsstedet må være en såkalt «selvstendig bolig» for at en arbeidstaker kan anses som bosatt der. Som selvstendig bolig regnes bare boliger som fyller følgende vilkår: Boligen må være over 30m2 og det må være innlagt vann og avløp. Videre må personen eie eller disponere boenheten for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet på minst ett år, og pendleren må ha tilgang til boligen alle ukens dager. Bor det flere personer i boligen er det krav om ytterligere 20 kvm for hver beboer over 15 år. Dersom boligen er en uselvstendig bolig, vil pendleren anses å være bosatt der vedkommende har sin andre bolig.

Som det siste halve året har vist, er det viktig å være klar over om man faktisk oppfyller pendlervilkårene før man blir tilkjent skattemessige goder grunnet pendlerstatus. Det regnes som skatteunndragelse å oppgi uriktige eller ufullstendige opplysninger om de forhold som har betydning for fastsettelsen av din skatteplikt.

Audun Ludvig Bollerud

Audun Ludvig Bollerud

Ellen Holt Skjerve