Ny dom fra Høyesterett om endringsoppsigelse

Høyesterett avsa i mai i år en dom hvor det slås fast at det kan være lavere terskel for oppsigelse i tilfeller hvor arbeidstakeren samtidig med oppsigelsen får tilbud om annen stilling i samme virksomhet.

Saken gjaldt en overstyrmann i Hurtigruten som ble oppsagt som følge av alvorlige feil i forbindelse med en seiling gjennom Finnsnesrenna i Troms. Samtidig med oppsigelsen fikk han tilbud om ny stilling som førstestyrmann i samme selskap.

Høyesterett uttaler at det ikke finnes noen eksplisitt regel om at terskelen for oppsigelse er lavere ved endringsoppsigelser enn ellers. Man påpeker imidlertid at saklighetsvurderingen, som alltid skal gjøres ved oppsigelser, også innebærer en rimelighetsvurdering og en avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser. Der arbeidstakeren får tilbud om å fortsette i virksomheten kan konsekvensene av oppsigelsen være langt mindre alvorlige for ham enn om han bare blir oppsagt. Dette vil kunne ha betydning for rimelighetsvurderingen. Hvor stor vekt tilbudet om annen stilling skal ha, vil variere med forholdene i den enkelte sak. For å lese dommen i sin helhet, se HR-2019-928-A

Portrett av Tom Carsten Troberg

Tom Carsten Troberg