Eiendomsrett og grenser

Eiendomsrett er et sentralt begrep i fast eiendom, som omhandler eierskap og bruksrettigheter til eiendom. Dette omfatter ikke bare hvem som eier en eiendom, men også hvem som har rettigheter til å bruke, kjøre over, eller fiske på eiendommen.

Eiendomsretten regulerer eiendommens utnyttelsesmuligheter

Eiendomsretten i Norge gir eiere av fast eiendom full faktisk og rettslig råderett innenfor rammen av de begrensningene som gjelder etter offentligrettslige og privatrettslige regelverk. Offentligrettslige regelverk, som Plan- og bygningsloven, pålegger eiendomseiere å overholde bestemmelser om utnyttelse, bebyggelse og miljøvern. Dette inkluderer krav til byggesøknader, overholdelse av arealplaner og miljøbeskyttelsestiltak. Disse lovene sikrer at eiendomsutviklingen er i tråd med samfunnets interesser, infrastrukturbehov og miljøhensyn. 

På den annen side regulerer privatrettslige regelverk, slik som servitutter og naboloven, forholdet mellom private eiendomseiere. Servitutter kan innføre bruksrettigheter for andre over en eiendom, som veiretter eller ledningsretter, og setter dermed private begrensninger på eiendomsretten. Naboloven håndterer forholdet mellom naboer for å sikre at bruk av en eiendom ikke medfører urimelig eller unødvendig ulempe for de omkringliggende eiendommene. 

Definering og registrering av eiendomsgrenser – hvor går grensa?

Registrering i matrikkelen

Eiendomsgrensene er registrert i matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom. Dette innebærer at grensene er registrert i offentlig tilgjengelig kartmateriale, og gir en klar indikasjon på eiendommens omfang.

Dokumentasjon ved kjøp

Ved kjøp av eiendom følger det ofte med dokumenter som beskriver eiendommens oppmåling. Dette gir viktig innsikt i hva du faktisk kjøper, inkludert de eksakte grensene for eiendommen.

Grensepåler og Kontrollmåling

På eiendommen kan du finne fysiske markører som grensepåler eller grensesteiner. En kontrollmåling kan utføres for å sikre at målene mellom disse pålene stemmer overens med dokumentene du har mottatt. Grensepålene skal samsvare med målene oppgitt i dokumentene fra skylddelingsforretningene.

Skylddelingsforretninger ble utført av tilfeldige skjønnsmenn, hvilket medførte at kvaliteten på oppmåling og grensemerking ble svært varierende, og i mange tilfeller feilaktig fordi ikke alle naboer var til stede. 

Usikre grenser og grensefastsetting

Problemstillingen – Hvor går grensa?

Ofte er de dokumentene som følger med eiendommen gammeldagse i den forstand at tomta er oppgitt med angivelse av antall meter fra a til b, uten at grensene er nøyaktig inntegnet på kart og deretter digitalisert. I digitale kartsystemer vil grensene da vært oppgitt å være såkalt «usikre grenser».

Fastsettelse av grenser

Ønsker man å få grensene konkret og helt sikkert fastlagt i digitale kartsystemer, eller man er reelt usikker på hvor grensa går, kan man be kommunen om bistand til å fastlegge grensene. 

Kommunen kan foreta en oppmålingsforretning hvor grensene måles opp, og deretter foreta det nødvendige registreringsarbeidet. Kommunen vil imidlertid bare gjøre denne jobben dersom alle de involverte er enige om hvor grensa skal gå. Dersom det, enten på forhånd, eller underveis i oppmålingen, viser seg at to naboer er uenige om hvor grensa går, trekker kommunen seg ut og kan ikke gjennomføre arbeidet likevel. De to naboene må, ved uenighet, henvende seg til jordskifteretten for å få grensene klarlagt. 

Jordskifteretten kan fastsette grensene i grensetvister

Jordskifteretten er en særdomstol som opererer ved siden av de alminnelige domstolene, dvs. tingretten. Jordskifteretten behandler saker om fast eiendom og rettigheter til fast eiendom. Jordskiftedommerne har spesialkompetanse på denne typen saker. 

Jordskifteretten har kompetanse til å løse en rekke eiendomsrelaterte spørsmål, deriblant grensefastsetting. Det betyr enkelt forklart at jordskifteretten har kompetanse til å fastsette hvor eiendomsgrensene går. Som nevnt er det en forutsetning for jordskifterettens kompetanse at grensene er uklare.

Gjør jordskifteretten grensefastsettingsjobben, vil retten også utføre alt nødvendig etterarbeid, som registrering og lignende. 

Har du spørsmål om eiendomsrett eller eiendomsgrenser?

Advokatfirmaet Økland har betydelig kompetanse på eiendomsrett og grensetvister. Fyll ut kontaktskjemaet dersom du har spørsmål om eiendomsrett eller eiendomsgrenser, så blir du kontaktet av en av våre advokater. 

Kontaktskjema